Filibiliiska polqna

        Учебно-опитно горско стопанство (УОГС) “Юндола” е база за научна дейност и научни изследвания на ЛТУ от 1926 година. От създаването си досега то е било обект на голям брой проучвания. По-важните направления на научно-изследователската дейност в УОГС Юндола са:


 - Основен състав и биоразнообразие на  растителността
 - Проучване на почвите и горските месторастения
 - Полиморфизъм и селекция на иглолистните дървесни видове
 - Създаване и поддържане на семепроизводствени градини и опитни култури от иглолистни  дървесни видове
 - Влияние на минералното торене върху горските насаждения
 - Лесовъдски системи и методи на стопанисване
 - Растеж и производителност на чистите и смесените иглолистни гори
 - Фитопатологични и ентомологични проучвания
 - Параметри на околната среда и замърсяването чрез мониторингова система
- Биоразнообразие и основен състав на фауната
- Ландшафти и рекреационен ресурс на УОГС
- Изпитване и въвеждане на специализирана горска техника и технологии на дърводобива
- Изпитвания на свойствата и качествата на дървесината
- Икономически проучвания, свързани с организацията, планирането и управлението на горскостопанските дейности и себестойността на дърводобивната продукция.


     Направените приноси в областта на лесовъдството, горската селекция, растежа и производителността на горите, горската екология, фитоценологията, екологията на гората, ловното стопанство, ландшафтознанието, технологиите и механизацията в горското стопанство са в основата на нормативната база по стопанисване на горите. Дългосрочната цел и перспективните теми и задачи за бъдещи изследвания в УОГС Юндола са залегнали в „Програма за развитие на УОГС”.


    Много добра база за изследвания по горепосочените научни направления на територията на УОГС Юндола са създадените в продължение на над 50 години 107 опитни обекта, База за интензивно стопанисване на дивеч, Демонстрационни маршрути. Тези обекти са отразени в действащия в момента Лесоустройствен проект (от 2008 г.) и са отбелязани на картите. Обособен е Регистър на опитните обекти, утвърден от Ректора на ЛТУ Опитните обекти се поддържат от УОГС Юндола по указания на преподавателите, отговарящи за тях. Повечето опитни обекти се наблюдават от преподаватели от ФГС. За извършване на текущи наблюдения в опитните обекти ежегодно се приемат на ДС на ФГС и утвърждават от Ректора на ЛТУ научно-изследователски теми, извършените дейности по които се отчитат в края на всяка календарна година.
Базата за интензивно стопанисване на дивеч „Пашови скали” е създадена през 1988 г. с цел развъждане на елен лопатар и муфлон. Оградена е площ с размер 234 ха.
По-важните задачи на проучванията в оградената площ са:


- Допустими дивечови запаси, възможности за съвместно стопанисване на елен-лопатар и муфлон
- Проучване на повреди от дивеча върху горската растителност
- Изкуствено развъждане на глухара
- Трофейни качества и селекционен отстрел на елена-лопатар и муфлона.


    На територията на УОГС Юндола действат в момента и два стационара – хидроекологичен „Бъзеника” и екологичен ”Мониторинг на горските екосистеми”.
Хидроекологичният стационар ”Бъзеника” е създаден през 1965 г. с основна цел да се получат данни за хидроложкия ефект на основните видове главни (възобновителни) сечи при проливни дъждове и денонощни максимални валежи, по-специално да се определят коефициентите на повърхностния воден отток, който играе главна роля за величината на непериодичните прииждания на водните течения и развитието на ерозионните процеси. От създаването му досега са проведени научни изследвания върху характеристика на почвите и мъртвата горска постилка, горските насаждения и тяхното възобновяване и влиянието им върху химичния състав на оттока и биохимичния състав на листата, влияние на дърводобивни технологии върху водния отток, опазването на почвите и растежните функции на горите, химичен състав на валежите при въздушно замърсяване и др.


    Екологичен стационар ”Мониторинг на горските екосистеми” е създаден в периода 1998 – 2001 г. в резултат на съвместен проект между България и Швейцария в областта на горското стопанство. В него се извършват биометрични измервания, фитоценологични проучвания, листен анализ, анализ на мъртва горска постилка, почва и лизиметрични води. Получените резултати служат за база данни при определяне на критичните стойности на показателите за замърсяване и увреждане на горските екосистеми.


    Въз основа на направените експерименти и резултатите от проучванията в горепосочените опитни обекти на територията на УОГС Юндола са защитени един голям докторат, няколко докторски дисертации, множество дипломни работи, от които 6 през периода 2007 – 2009 г. Публикувани са и над 200 научни статии. Многобройните опитни обекти и резултатите от научните изследвания в тях са база за внедряване на научните постижения в учебния процес. Голяма част от учебните практики на студентите от ФГС и по-малко ФГП, ФЕЛА и ФСУ се провеждат на територията на УОГС Юндола.