ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ в „УЧЕБНО – ОПИТНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ГЕОРГИ С. АВРАМОВ”-СТУДЕНТСКИ КОМПЛЕКС
със седалище и адрес: гр. Велинград, Община Велинград, село Юндола, п.к. 4629,представлявано от Директор Величко Драганов – поделение на ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ, с ЕИК 000670634, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Климент Охридски“ № 10, представлявано от Ректор Проф. Д.Н.Иван Илиев

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА И ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В АДМИНИСТРАЦИЯТА НА УОГС "Г. С. АВРАМОВ"- С. ЮНДОЛА

Заявления