Действително добита дървесина по асортименти на склад на УОГС "Г. Ст. Аврамов", считано от 20.03.2024 г.

Ceni DD 20.03.2024

При поръчка на по горните сортименти, строителни материали с дължина от 5-6 м. и нестандартни размери, различни от посочените в БДС, съответно цените се завишават с 10%.

За закупуване на дървесина по ценоразпис кандидатите подават в счетоводството на стопанството заявление / по образец / за одобрение.

При продажба на добита дървесина правото на собственост преминава в полза на купувачаслед 100% заплащане на цената и издаване на електронен превозен билет.

ЦЕНОРАЗПИС