Действително добита дървесина по асортименти на склад на УОГС "Г. Ст. Аврамов", считано от 17.07.2020 г.

Ценоразпис 10 17.07.2020

При поръчка на по горните сортименти, строителни материали с дължина от 5-6 м. съответно цените се завишават с 10%.

За закупуване на дървесина по ценоразпис кандидатите подават в счетоводството на стопанството заявление / по образец / за одобрение.

При продажба на добита дървесина правото на собственост преминава в полза на купувачаслед 100% заплащане на цената и издаване на електронен превозен билет.

ЦЕНОРАЗПИС