Действително добита дървесина по асортименти на склад на УОГС „ Г. Ст. Аврамов”, считано от 06.12.2018г.

ceni DD 06 12 2018

При поръчка на по горните сортименти, строителни материали с дължина от 5-6 м. съответно цените се завишават с 10%.

За закупуване на дървесина по ценоразпис кандидатите подават в счетоводството на стопанството заявление / по образец / за одобрение.

При продажба на добита дървесина правото на собственост преминава в полза на купувачаслед 100% заплащане на цената и издаване на електронен превозен билет.

ЦЕНОРАЗПИС