На 19.03.2014 година от 11.00 часа ще се проведе търг с явно наддаване за възмездно ползване на дървесина чрез продажба на прогнозни количества дървесина..

Документация