Dobri 3

     В УОГС ”Г. Ст. Аврамов”   дърводобивната дейност се извършва от наети бригади, държавен обоз и със специализиран трактор ”ТАФ”. Основно подбора на обекти за работа и технология на извоз, се подбира на база годишна категоризация на сечищата, като целта е постигане на максимално и природосъобразно усвояване на дървесната биомаса.

     В района на стопанството има подходящи терени и обекти за тракторен извоз на дървените материали от сечищата до временните складове, разположени до автомобилните пътища. За тази цел в края на 2004г. е бил доставен нов специализиран шарнирен румънски трактор “ТАФ – 658” за полунатоварено извозване. Със него успешно се усвояват около 20 – 22 % от годишните обеми за добив.

Специализираният горски трактор "ТАФ - 658" е предназначен за извоз на дървени материали (цели стъблени секции) от сечището до временен склад без ограничение в размера на дървесината. Същият е оборудван с двубарабанна пневматична лебедка за извличане и с булдозерно устройство (гребло) за разчистване на пътищата и извършване на различни манипулации във временните складове (рампиране и др.). В задната част на трактора е монтирана платформа служеща да побере дървесината при извоз и за повишаване устойчивост при изтегляне, с което се използуват пълните теглителни възможности на лебедката.

      Тракторът се отличава с голяма проходимост вследствие четирите задвижващи колела, диференциал с ограничено приплъзване и планетарен редуктор монтиран на колелата, шарнирната рама, окачването на люлка на предния мост и големия клиренс 450 mm. Това позволява експлоатацията му на силно пресечени терени и при неблагоприятни метеорологични условия. Може да преодолява вертикални прагове до 1.2 метра. Трактор "ТАФ – 658 " обслужва дейностите по дърводобива и отглеждането на гората по възможно най-добрия екологично съобразен начин.

    По отношение техниката, превозът на дървените материали до преработващите предприятия и потребителите на дървесина се извършва изцяло с товарен автомобилен транспорт. През 2008 година стопанството купува нов специализиран автомобил МАН ТГС 33.480 с колесна формула 6х4, снабден с хидравличен стрелови манипулатор  марка „Палфингер”, модел „Епсилон” с обхват  8,80 метра, които служи за самонатоварване и разтоварване. Така чрез създадения собствен автомобилен парк, стопанството успява да организира редовен транспорт на добитите дървени материали до съответните дървопреработвателни предприятия, пазарни центрове и други потребители на дървесина .

                                                                      

ЦЕНИ ОБЪЛ ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ